Jump to content

Ranks

Title Minimum Posts Pips
Human 0 Icon
Zombie 25 Icon
Gas Zombie 75 Icon
Denizen 150 Icon
Space Monkey 300 Icon
Hellhound 500 Icon
Napalm Zombie 750 Icon
Ghost Lady 1000 Icon
"Him" 1500 Icon
Director 2000 Icon
Thief 2500 Icon
Panzer Soldat 3000 Icon
Agarthan Zombie 3500 Icon
Astro Zombie 4000 Icon
Cerberus 4500 Icon
Takeo 5000 Icon
Nikolai 6000 Icon
Dempsey 7000 Icon
Richtofen 8000 Icon
Announcer 10000 Icon

 

×